Comunitat Universitària
Comunitat Universitària

Infografia del Sistema de gestió de la qualitat

23.06.2021
Share

Durant els darrers mesos, Tamara Gastelaars, delegada del rector per a la Política de Qualitat, ha dirigit la reestructuració del Sistema de gestió de la qualitat de la UVic-UCC, conjuntament amb l’Àrea de Qualitat, amb l’objectiu d’assolir l’acreditació institucional. D’acord amb aquest sistema, les facultats i els centres de la UVic-UCC han d’assumir la gestió del seu propi Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). Això passa, diu Gastelaars, per “incrementar el coneixement que en té la comunitat universitària per tal de fer créixer la seva participació en els processos de qualitat dels títols oficials de la Universitat”.

Per tal de fer efectiu aquest coneixement del Sistema de gestió de la qualitat amb què ha de comptar cada facultat, des d’UMedia s'ha dissenyat una infografia que condensa i fa comprensible amb tres grans passos o blocs temàtics tot el procés.

Un resum del Sistema de gestió de la qualitat

La infografia parteix d'un primer bloc explicatiu sobre què és el Sistema de gestió de la qualitat  i desglossa el Cicle de Millora Contínua dels Ensenyaments consistent en la planificació, l'execució, la revisió i la millora a través dels grups d'interès (estudiants, professorat, PAS, entre altres); s’explica com poden participar els grups d’interès i finalment es concreten els processos del Sistema, diferenciant-los en operatius, estratègics i de suport, i en transversals i de centre.

El pas següent exposa com davant la proposta d'un nou títol, la Universitat presenta la memòria del títol a l'AQU i al Ministerio de Universidades per a la seva verificació i a la Direcció General d'Universitats per l’autorització d'implantació.

La tercera part de la infografia mostra com per a garantir la millora contínua dels ensenyaments, una vegada implantats, un cop a l’any, en el marc del seguiment de la qualitat dels programes formatius, es fa una anàlisi dels indicadors i s’estableixen, si cal, accions de millora que queden reflectides en els Plans de Millora de Qualitat (PMQ) aprovats per la Comissió de Qualitat de la UVic-UCC (CQU).

Finalment, es descriu el procés d’acreditació dels títols oficials, acreditació a càrrec d’AQU cada 4 anys en el cas dels màsters i cada sis anys en els graus, i si la facultat o centre té certificat el seu Sistema de gestió de la qualitat pot fer l'autoacreditació dels títols oficials que imparteix per un període de cinc anys renovables.

Supervisió de l'AQU

L’objectiu de la UVic-UCC és que tots els centres de la universitat puguin certificar els seus Sistemes de gestió de la qualitat per tal d’obtenir l’acreditació institucional i autoacreditar els seus títols oficials.

 L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) és l’encarregada de dur a terme l’avaluació dels sistemes de garantia interna de la qualitat de cada facultat o centre, “per tal de comprovar que el sistema està implantat i desplegat, i que assegura la qualitat dels seus títols”, explica Gastelaars. El mateix òrgan també avalua aspectes transversals de la Universitat, de manera que els responsables del disseny, implementació, avaluació i millora de l’SGIQ en aquests casos són les àrees, serveis i responsables acadèmics. 

 “Per a la UVic-UCC és important aplicar el Sistema de gestió de la qualitat per garantir la qualitat dels programes formatius, corregint els desajustos amb l’objectiu de buscar la màxima eficiència”, considera Gastelaars. I també, “és clau rendir comptes a tots els grups d’interès”, per això tothom té accés als resultats d’avaluació, tant dels títols com del mateix Sistema, a través de les pàgines web de les titulacions i dels centres i del portal del SGIQ.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns