Comunitat Universitària
Comunitat Universitària
Entrada a la UVic

La UVic-UCC reestructura el seu Sistema de Gestió de la Qualitat

03.06.2021
Share

L’Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) estableix que totes les universitats han de disposar d’una política clara de qualitat i d'un sistema de garantia que n'asseguri el compliment. És en aquest context que s’han de dotar d’un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIQ), que engloba “el conjunt d’activitats que es duen a terme a cada centre o facultat per millorar la gestió interna i garantir la qualitat dels seus programes formatius”, explica Tamara Gastelaars, que des del curs 19-20 és la delegada del rector per la Política de Qualitat. 

Durant els darrers mesos, Gastelaars ha dirigit la reestructuració del Sistema de Gestió de la Qualitat de la UVic-UCC, conjuntament amb l’Àrea de Qualitat, amb l’objectiu d’assolir l’acreditació institucional. D’acord amb aquest sistema, les facultats i els centres de la UVic-UCC han d’assumir la gestió del seu propi sistema de garantia interna de la qualitat. Això passa, diu Gastelaars, per “incrementar el coneixement que en té la comunitat universitària per tal de fer créixer la seva participació en els processos de qualitat dels títols oficials de la Universitat”. En aquest marc, dels processos més globals, que no depenen de cada facultat, se’n responsabilitzen les àrees, serveis o responsables acadèmics.  

Com funciona el Sistema de Gestió de la Qualitat? 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) és l’encarregada de dur a terme l’avaluació dels sistemes de garantia interna de la qualitat de cada facultat o centre, “per tal de comprovar que el sistema està implantat i desplegat, i que assegura la qualitat dels seus títols”, segons explica Gastelaars. El mateix òrgan també avalua aspectes transversals de la Universitat, de manera que els responsables del disseny, implementació, avaluació i millora de l’SGIQ en aquests casos són les àrees, serveis i responsables acadèmics. 

La participació dels estudiants 

L’estudiantat és el principal grup d’interès del Sistema de Qualitat perquè és la raó de ser de la Universitat. Els i les estudiants “poden participar a través dels seus delegats, i de fet és essencial que ho facin, en el disseny, la revisió i la millora del Sistema de Qualitat fent aportacions en els òrgans de govern dels quals formen part”. També hi poden participar responent les enquestes de satisfacció i fent ús dels canals establerts per fer suggeriments, plantejar queixes o informar d’incidències. 

La participació del professorat 

El professorat és l'altre grup fonamental d’interès del Sistema de Qualitat. Les activitats que contempla l’SGIQ li donen el marc de referència per desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge i el suport necessari per a la tasca docent. Els PDI amb càrrec i/o encàrrec de gestió són els responsables de desenvolupar, implementar, revisar i millorar els processos en els que estan implicats. De la mateixa manera que els estudiants, tot el PDI pot participar en el Sistema de Qualitat a través de les comissions i/o òrgans de govern en què participi, responent les enquestes de satisfacció i fent ús dels canals establerts per a suggeriments, queixes i incidències. 

La participació del Personal d'Administració i Serveis 

Un altre grup d’interès del sistema, el Personal d’Administració i Serveis és responsable de desenvolupar, implementar, avaluar i millorar els processos que donen suport als programes formatius. També poden participar directament en l’SGIQ de la mateixa manera que els estudiants i el PDI. 

Una anàlisi anual 

Un cop a l’any, en el marc del seguiment de la qualitat dels programes formatius, es fa una anàlisi dels indicadors i s’estableixen, si cal, accions de millora que queden reflectides en els Plans de Millora de Qualitat (PMQ) aprovats per la Comissió de Qualitat de la UVic-UCC (CQU). 

“Per a la UVic-UCC és important aplicar el Sistema de Qualitat per garantir la qualitat dels programes formatius, corregint els desajustos amb l’objectiu de buscar la màxima eficiència”, considera Tamara Gastelaars. I també “és clau rendir comptes a tots els grups d’interès”, per això tothom té accés als resultats d’avaluació, tant dels títols com del mateix Sistema, a través de les pàgines web de les titulacions i del portal del SGIQ.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns