Skip to main content

Docència

Sessió online CIFE

S’intensifica el programa de formació i actualització del PDI durant la Covid-19

24.07.2020
Share

Des que es va decretar l’estat d’alarma provocat pel coronavirus, el professorat de la UVic-UCC ha incrementat de manera notable la seva formació a través de les diferents propostes que s’han ofert des del CIFE, orientades tant a garantir l’atenció i acompanyament de l’estudiantat com a l’assegurament del seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

D’aquesta manera, i en base a l’ajustament del Programa FORMA’T dissenyat per donar resposta a l’abrupte pas a la docència no presencial. L’estratègia seguida va consistir a prioritzar la mirada de la formació i l’assessorament oferts al PDI en tot allò que feia referència a la digitalització de la docència, entesa també com a formació en tecnologia educativa. Cal destacar que aquesta formació de contingència no ha impedit que es continués oferint formació centrada també en la planificació i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge. En qualsevol dels casos ens referim a formacions que s’han dut a terme de manera online.

Pla de contingència

Amb tot plegat, la primera actuació derivada de l’emergència viscuda va consistir en unes píndoles formatives que, de manera bisetmanal, ja des del mateix 13 de març i amb el títol genèric “Eines i recursos per a la docència no presencial”, s’han anat oferint de manera ininterrompuda fins al 14 de juliol. En total han estat 60 hores de formació i assessorament conduïdes per la USD, Diversity i l’Àrea TIC, als quals agraïm la dedicació intensa i professional. En total han estat 38 sessions de formació ofertes al PDI i a les quals s’han registrat 303 persones (amb assistència de professorat de les diferents facultats a una o a diverses sessions en funció de la temàtica tractada).

Adaptació al nou escenari

A mesura que avançava l’adaptació a la nova situació, les accions formatives s’han anat complementant amb propostes més centrades en la planificació de la docència i les estratègies metodològiques adreçades a la millora de la docència, a la innovació educativa i a la planificació del nou curs acadèmic. I tot plegat s’ha dut a terme a través de diferents propostes que també han comptat amb una alta participació del professorat. Es tracta d’activitats que un cop superat el primer impacte del confinament i les conseqüències que ha tingut per a la docència, i quan ja es podia mirar la situació amb una mica de perspectiva i de projecció, aquell abrupte pas es convertia ja en un escenari definit, no exempt d’incerteses, que calia gestionar i anticipar amb la mirada posada en el futur de la docència a la UVic-UCC.

En aquesta direcció s’han ofert diverses activitats que focalitzaven mirades certament nuclears en la docència universitària. Amb la Jornada d’Innovació Docent titulada genèricament Lideratge i transformació educativa a la UVic-UCC, el 22 de juny més de 100 professores i professors assistíem a la conferència inaugural “La innovació com a suport als processos d’ensenyament-aprenentatge: indicadors de canvi i transformació més significatius”, a càrrec d’Idoia Fernández-Fernández, de la UPV-EHU. Després a cada facultat s’oferia una nova convocatòria per compartir la feina feta al llarg del curs en del marc de la Comissió d’Innovació Docent que començava de dibuixar les línies d’actuació per al proper curs 2020-2021 centrades en els indicadors d’innovació del model de formació de la UVic-UCC. En total, i de manera agregada, a les jornades per centres s’hi han registrat 175 inscripcions. En total, entre la Jornada d’Innovació General i les de cada facultat, s’han ofert 10 hores de formació i intercanvi.

Anticipant el nou curs

En paral·lel, al llarg dels mesos de juny i juliol s’han ofert 9 seminaris que han centrat l’atenció en les “Orientacions generals per a la planificació del curs 2020-2021” (de 2 hores de durada cadascun d’ells), a càrrec de l’Olga Pedragosa, adjunta al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, als quals s’han registrat un total de 208 persones. En aquest procés de transformació d’una docència centrada en l’ensenyament a una docència centrada en l’aprenentatge, des del CIFE s’han ofert també diversos cursos que han tingut una notable acceptació per part del professorat assistent. S’han ofert els següents cursos i tallers: “Repensem l’assignatura a partir dels resultats d’aprenentatge dels nostres estudiants” (10 hores), “Aprendre i ensenyar a l’aula: L’ús del mètode del cas” (12 hores) i “Disseny i aplicació de la Flipped Classroom a la universitat” (6 hores i del qual se n’han fet dues edicions i n’hi ha una tercera de programada pel setembre). En total s’hi han registrat 78 inscripcions.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns